top of page

Dział Eksploatacji

Ksi©ĺy Mąyn fotBrajter 12-6-22 (11).jpg

ZAKRES SPRAW ZAŁATWIANYCH W DZIALE EKSPLOATACJI

​​1. Umowy

 • Zawieranie w imieniu Miasta umów najmu na podstawie skierowań wydanych przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, po otrzymaniu od osoby wskazanej w skierowaniu potwierdzenia dokonania wpłaty kaucji mieszkaniowej na rachunek Miasta.

 •  Nadzór nad prawidłową realizacją zapisów umowy najmu, a w uzasadnionych przypadkach wypowiadanie umów z przyczyn innych niż zadłużenie.

2. Ewidencja czynszu

 • Przekazanie do Miasta danych dla poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych tj: dane najemcy/użytkowania oraz osób przebywających w lokalu: imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, wysokość stawki czynszowej, wysokość opłat zaliczkowych na wodę, c.o. i odpady komunalne, wysokość innych opłat wynikających z nowo zawieranych umów najmu celem zakładania przez Miasto kont finansowych najemców/użytkowników i generowania przez Miasto rachunków płatności masowych.

 • Przekazywanie do Miasta informacji mających wpływ na wysokość opłat tj. ilość osób, wysokość stawek składników opłat. .

 • Dostarczanie najemcom/użytkowników otrzymanych od Miasta powiadomień i miesięcznych faktur.

 

3. Rozliczenia mediów

 • Odczytywanie stanu wodomierzy i ciepłomierzy i przekazanie ich do Miasta.

 •  Dostarczanie otrzymywanych od Miasta rozliczeń mediów oraz powiadomień najemcom/użytkownikom.

4. Windykacja
Prowadzenie spraw związanych z procesem windykacji na podstawie miesięcznego wykazu o wysokości zadłużenia otrzymywanego od Miasta, a w szczególności:

 • Prowadzenie działań z zakresu windykacji polubownej (mediacje) oraz programy osłonowe,

 • Przekazywanie danych dłużników do KRD BIG, Erif BIG i InfoMonitor,

 • Wystawianie: informacji o niedopłatach (dla lokali mieszkalnych), upomnień, wezwań do zapłaty, ostatecznych wezwań do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, wypowiedzeń umów najmu (za zadłużenie), itp. oraz ponoszenie kosztów ich wysyłki,

 • Wzywanie do dobrowolnego zdania lokalu, wezwania przedsądowe,

 • Przekazywanie na drogę postępowania sądowego, spraw o należności i eksmisji z lokalu,

 • Przekazywanie spraw na drogę egzekucji komorniczej wraz z czynnym udziałem w postępowaniu (wraz z eksmisją),

 • Przekazywanie informacji do Miasta o sprawach skierowanych na drogę postępowania sądowego w terminie do 5 dni roboczych od daty skierowania,celem dokonania przez Miasto stosownych zapisów księgowych,

 • Prowadzenie ewidencji kont rozrachunkowych najemców/użytkowników, wobec których spółka prowadzi windykację,

 • Przekazywanie do Miasta po zakończeniu postępowania windykacyjnego wyegzekwowanych kwot zadłużenia poszczególnych najemców/użytkowników,


5. Obsługa najemców/użytkowników w tym rozpatrywanie skarg, wniosków, pism i reklamacji, informowanie o stanie konta finansowego.

bottom of page